Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

Tämä rekisteriseloste koskee Satu Oksasta (FM, Koulutettu hieroja), jonka yritys Hieromus (aputoiminimi) ja T:mi Favola (Päätoiminimi) on.

Yleistä

Koulutettu hieroja kerää terveydenhuollon ammattilaisena ja yrittäjänä asiakassuhteen ja hoitotapahtumien kannalta olennaista tietoa asiakkaistaan. Ammatinharjoittaja on tällöin vastuussa keräämistään asiakastiedoista sekä niiden turvallisesta säilyttämisestä ja suojaamisesta.

Koulutettua hierojaa sitoo vaitiolovelvollisuus. Asiakastiedot ovat lain mukaan salassa pidettäviä.

Rekisteristä vastaa
Satu Oksanen
Koulutettu hieroja
Arkadiankatu 19
00100 Helsinki
050-58 53 942
satu@hieromus.com

Tietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoitus

Tietojen keräämisen tarkoituksena on varmistaa asiakkaalle mahdollisimman turvallinen ja toimiva hoito. Sellaisia tietoja, jotka eivät ole asiakassuhteen tai hoidon kannalta olennaisia, ei kerätä. Tietoja kerätään potilassuhteen turvaamiseksi ja palveluista ja tuotteista huolehtimiseksi ja niiden toimittamiseksi asiakkaille. Niiden tarkoitus on myös auttaa tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä ja helpottaa asiakkuuksien kehittämistä ja rekisteröintiä.
Noudatettavia lakeja:
Henkilötietolaki (523/1999)
Kuluttajansuojalaki (393/2014)
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994)
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)
Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004)

Rekisteriin kirjattavat tiedot:
Henkilötiedot: Etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.
Yritystiedot: Yrityksen nimi, yritystunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, verkkosivujen osoite, yhteyshenkilön nimi, laskutustiedot.
Terveydentilaa koskevat tiedot: Hierontaan tulon syy, hieronnan kontraindikaatiot, asiakkaan terveydentila, leikkaukset, asiakkaan käyttämät lääkkeet, allergiat, aikaisemmat hoidot, asiakkaan antamat lisätiedot.
Hoitotapahtumaa koskevat tiedot: Asiakkaan hoidon alkutilanne, tehdyt testit, annettu hoito ja hoitoajat, muistiinpanot, asiakkaan antamat lisätiedot.

Asiakkaan antamat lisätiedot: Työn luonne, harrastukset, työ- ja arkipäivän ergonomiaan liittyvät seikat sekä muu sellainen asiakkaan antama lisätieto, joka suoraan vaikuttaa hoidon suunnitteluun ja/tai toteutukseen.

Tietojen kerääminen
Tiedot kerätään asiakkaiden yhteydenotoista, alkuhaastattelusta ja hoidon aikana saaduista lisätiedoista. Myös Facebook-sivujen tai sähköpostin kautta tullutta tietoa voidaan kerätä, jos sillä on merkitystä asiakkaan hoidon tai muun yritystoiminnan kannalta.

Tietojen luovuttaminen
Potilasasiakirjatiedot luovutetaan yleensä kopioina tai lausuntoina. Potilasasiakirjoihin tehdään merkintä niiden sisältämien tietojen luovuttamisesta ja luovutuksen peruste. Potilasasiakirjoihin tehdään merkintä myös, jos asiakas kieltää tietojen luovuttamisen. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaiselle lakiperusteisin syin. Asiakkaalla on oikeus saada nähtäväksi ja tarkistettavaksi hänestä kerätyt tiedot sekä oikeus korjata väärät tiedot. Asiakkaalla on myös oikeus saada kopiot häntä itseään koskevista potilasasiakirjoista niin halutessaan. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille kuin allamainituissa tapauksissa.

Henkilötietojen luovuttaminen Euroopan Unionin ulkopuolelle

Potilastietoja ei säilytetä eikä siirretä Euroopan Unionin tai euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Sosiaalisen median tai muun kolmannen osapuolen kautta kulkevaa tietoa saatetaan säilyttää EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Tällöin ammatinharjoittaja pyrkii turvaamaan tietojen oikeellisen käytön ja säilytyksen parhaansa mukaan, eli varmistumaan siitä, että kolmas osapuoli säilyttää tietoa huolellisesti ja tarkasti lain määrämällä tavalla.
Tietoja ei luovuteta eikä myydä kolmannelle osapuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Kerätyt tiedot tallennetaan salatussa muodossa ja niiden käsittely vaatii tunnistautumisen. Asiakkaan ppaperille tallennetut tiedot säilytetään erillään sähköisistä asiakirjoista lukitussa tilassa.
Annan mielelläni lisätietoa.

Satu Oksanen

 

TIETOSUOJASELOSTE ASIAKKAILLE

T:mi Favola/ Hieromus asiakasrekisteri

Laadittu / päivitetty: 25.5.2018

Euroopan Unionin tietoturva-asetus koskee myös Hieromusta (päätoiminimi T:mi Favola). Asiakkaiden tietoturva on minulle tärkeää ja pyrin avoimuuteen asiakkaiden tietojen säilyttämistä koskevissa asioissa. Tässä tietoturvaselosteessa kerron, miten kerään asiakas- ja/tai potilastietoja, kuinka niitä säilytetään ja miksi.

1. REKISTERINPITÄJÄ:
Yrityksen virallinen nimi: T:mi Favola / Hieromus
Yritystunnus: 1843042-0
Osoite:
Arkadiankatu 19
00100 Helsinki
Puhelinnumero: 050-58 53 942
Sähköposti: satu@hieromus.com

Tietosuojasta vastaavan henkilön nimi:
Satu Oksanen
FM, Koulutettu hieroja,
Osoite:
Arkadiankatu 19
00100 Helsinki
Sähköposti: satu@hieromus.com

2. TIETOSUOJASELOSTE

Tämä seloste koskee Hieromuksen asiakkaiden asiakastietoja, jotka on saatu puhelimitse tai käynnin yhteydessä asiakkaalta sekä Hieromuksen kotisivuilta löytyvän yhteydenottolomakkeen tai sosiaalisen median (Hieromuksen Facebook-sivu) kautta saatuja ja niissä käsiteltäviä tietoja.

3. HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN

Käsittelen ja tallennan ainoastaan tietoja, jotka on saatu joko puhelimitse, yhteydenottolomakkeen kautta tai asiakaskäynnin yhteydessä suoraan asiakkaalta. Nämä kontaktit liittyvät hoitokäynteihin ja niiden ajanvarauksiin, lahjakorttitilauksiin sekä muihin mahdollisiin yhteydenottoihin. Asiakaskäynnin perusteella tehtävää kirjaamista lukuun ottamatta edellämainitut eivät yleensä sisällä arkaluonteista tietoa. Asiakkaan on myös hyvä välttää arkaluonteisen tiedon välittämistä sähköisiä kanavia myöten. Tarkemmat tiedot voidaan tarvittaessa kirjata käynnin yhteydessä. Mahdollisesti jo aiemmin sähköisesti tietooni tulleet arkaluontoiset tiedot pyrin säilyttämään turvallisesti ja hävittämään heti, kun muut lait sen sallivat (Terveydenhoitolaki).

Kerättävät henkilötiedot:
Ajanvaraus: Asiakkaan nimi ja puhelinnumero.
Nettisivu Hieromus.com: yhteydenottolomakkeen kautta saatava sähköpostiosoite
Lahjakorttitilaukset: Tilaajan nimi ja puhelinnumero ja mahdollisesti osoite ja/tai lahjakortin saajan nimi ja/tai osoite ja muut mahdolliset lisätiedot.
Sähköposti: Sähköpostiosoite ja muut asiakkaan mahdollisesti antamat tiedot (sähköpostiosoite, , puhelinnumero, ja mahdollinen laskutus-/toimitusosoite).
Asiakkaan ammatti tai entinen ammatti tai työn luonne, mikäli hoitoon tulon syy on työperäinen.
Mahdollisesti maksamiseen ja laskutukseen liittyvät tiedot, kuten nimi, osoite ja/tai sähköpostiosoite.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

Henkilötietojen keräämisen perusteena on hyvän ja toimivan asiakassuhteen luominen ja ylläpitäminen sekä palvelun yksilöllisen kohdentamisen helpottaminen. Tietoja kerätään myös verotuksen oikeellisuuteen liittyvien seikkojen varmistamiseksi. Tietoja kerätään myös viranomaisia varten, jos näillä on lakiperusteinen syy saada kyseisiä tietoja haltuunsa.

5. HENKILÖTIETOJEN SIIRROT JA LUOVUTUKSET

Tietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle näiden pyynnöstä silloin, kun pyyntö perustuu lakiin (viranomaistahot) tai jos asiakkaan hoito toisessa, EU:n tietosuojalain alaisessa ja sitä noudattavassa hoitopisteessä sitä vaatii (Julkinen/yksityinen perveydenhuolto, Terveydenhuoltolaki).

6. HENKILÖTIETOJEN SIIRROT EUROOPAN UNIONIN TAI ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE

Isot ja tunnetut palveluntarjoajat ovat sitoutuneet noudattamaan EU:n tietosuoja-asetuksen tuomia velvoitteita ja ne pyrkivät omalta osaltaan suojaamaan ihmisten yksilöllisiä henkilötietoja parhaalla mahdollisella tavalla. Monet palveluntarjoajat ovat monikansallisia ja niiden suojatut palvelimet sijaitsevat eri puolilla ympäri maailmaa. Käytän ajanvaraustietojen kirjaamiseen ja säilyttämiseen puhelimeni iCloud-pilvipalvelua, jotta tiedot olisivat turvassa siinäkin tapauksessa, että puhelimeni hajoaa. Kaikki puhelimessani olevat tiedot on suojattu kaksinkertaisella todennuksella, jonka purkamiseksi tarvitaan toista, nimissäni olevaa puhelinta.

Asiakkaat voivat kontaktoida minua myös nettisivujeni (www.hieromus.com) kautta. Tällöin asiakkaan sähköpostitse antamat tiedot saattavat sijaita myös EU- tai ETA-alueen ulkopuolella.
Käytössämme on myös analytiikkaohjelma, jonka avulla kartoitamme kotisivulla tapahtuvia vierailuja. Nämä tiedot eivät yksilöi vierailijaa. Näitä tietoja kerätään palvelun parantamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi.
On myös mahdollista, että Hieromuksen FaceBook-sivuilla antamasi tiedot sijaitsevat EU- tai ETA-alueen ulkopuolella. FaceBookin tietosuojakäytännöt löytyvät täältä:
Https://facebook/business/gdpr

7. EVÄSTEET

Hieromuksen nettisivut (www.hieromus.com) käyttää evästeitä kävijämäärien kartoittamiseen. Jos et hyväksy evästeiden käyttöä, voit poistaa evästeet käytöstä kokonaan. Ajanvaraukset ja tiedustelut voi tehdä myös puhelimitse tai tekstiviestillä.

8. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Asiakkaan ajanvaraustietoja ja muita yhteydenottoja säilytetään tarpeellinen, määrittämätön aika. Ne hävitetään heti, kun niille ei ole enää tarvetta. Lahjakorttitilauksia säilytetään noin seitsemän vuoden ajan verotuksellisista syistä.

9. SINUN OIKEUTESI

Sinulla on oikeus tarkastaa sinusta keräämämme tieto. Tarkastuspyyntö tulee toimittaa kirjallisesti, allekirjoitetulla kirjeellä, kohdassa 1 mainitulle rekisterinpitäjälle. Pyyntö voidaan myös suorittaa suullisesti toimipaikassa. Tähän tarvitaan ajanvaraus. Rekisterinpitäjällä on kuukausi aikaa toimittaa tiedot asiakkaalle. Voit myös pyytää tietojesi oikaisemista tai päivittämistä.

10. TIETOTURVA

Käsitellessämme asiakastietoja pyrimme noudattamaan mahdollisimman hyvää tietoturvaa ja yksityisyyden suojaa. Asiakastietoja säilytetään suojatuilla palvelimilla sekä palveluissa, jotka vaativat vahvan salasanan tai kaksivaiheisen kirjautumisen. Henkilötietoja pääsen käyttämään vain minä (Koulutettu hieroja Satu Oksanen) eikä niitä käsitellä muulloin kuin hoitojen tai niiden kirjaamisen yhteydessä. Koulutettuna hierojana minua sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus.

11. SELOSTEEN MUUTTAMINEN

Hieromuksella on oikeus muuttaa tätä selostetta. Muutoksista ilmoitetaan Hieromuksen nettisivuilla www.hieromus.com.

Satu Oksanen

Sulje [x]